18 Ocak 2017 Çarşamba 12:26
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
 
Terör Kavramı ve Hukukumuzdaki Yeri:
Uluslararası hukukta da terör suçlarına ilişkin ilk somut tanım, 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’de yapılmıştır. Buna göre Terör; “bir devlete karşı gerçekleştirilen veya özel kişilerin, kişi gruplarının ya da kamunun zihninde bir terör hali yaratmayı amaçlayan suç oluşturan” eylemlerdir.
Uluslararası hukukçular tarafından terör; “mevcut anayasal düzenleme çerçevesinde alışılmış, meşru araçlarla elde edilemeyeceği ileri sürülen bir politik amacı elde etme aracı” olarak açıklanmaktadır. Bunun yanında “Terörün, bir stratejinin parçası olduğu, uzun bir zaman zarfında organize gruplar tarafından yürütülmesi gerektiği” de kabul edilmektedir.
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖR TANIMI
1566 sayılı ve Kasım 2004 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ise terör faaliyetleri; “ölüme yâda ciddi bedensel yaralanmaya sebebiyet vermek amacıyla işlenen ve sivillere yönelikte olabilen suç doğurucu eylemler veya bir devleti, kamuoyunu, kişi topluluklarını veya bireyleri kışkırtmak amacıyla rehine alınması; halka gözdağı verilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
AB Konseyi Terörizmle Mücadele Çerçeve kararına göre terör tanımı: “Bir grup insanı ciddi olarak yıldırmak veya hukuka aykırı olarak kamu kurumlarını veya uluslararası bir kuruluşu belli bir davranışta bulunmaya veya bulunmamaya zorlamak yahut bir ülkenin temel siyasal, anayasal, ekonomik veya sosyal yapısını veya istikrarını bozmak amacıyla işlenen, nitelikli veya özü itibari ile bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa ağır saldırı oluşturabilen şu fiiller terörizm suçları olarak nitelendirilecektir; Bir kişinin ölümüne neden olabilecek saldırıda bulunmak, adam kaçırmak ve rehin almak, insanların ölümüne ve ekonomik kayba neden olabilecek biçimde tesis, işletme, bina veya kurumlarda patmaya neden olmak, hava veya deniz taşıma araçlarını ele geçirmek, ateşli, patlayıcı, yanıcı ve zehirleyici maddelerle nükleer veya biyolojik maddeleri bu tür amaçlarla ele geçirmek ve kullanmak” şeklinde tanımlanmıştır.
 
HUKUKUMUZA GÖRE TERÖR;
Hukukumuzda terör tanımı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. Maddesinde terör; cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
Terörle Mücadele Kanunu’nun 2’nci maddesinde terör suçlusu tanımlanmıştır. Buna göre, “yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır.
Terörle Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddeleri terör suçu olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye göre, “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.
 
ÖRGÜT SİYASİ MAKSATLA FAALİYETTEDİR
Amaç ve saik; terör örgütü siyasi maksatla faaliyet gösterir. Türk Ceza Hukuku'nda terör örgütleri, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla faaliyet gösterir.
(Terörle Mücadele Kanunu Mad.1)
Yöntem; terör örgütü cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle hareket eder. (Terörle Mücadele Kanunu 1-7.Md.) Elverişlilik; terör örgütünün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. (Türk Ceza Kanunu 220.Md.) Araç-gereç; terör 12 örgütü silahlı bir örgüt türüdür. (Terörle Mücadele Kanunu 7.Md. Türk Ceza Kanunu 314.madde.) Örgüt Üyeliği: Örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hâkim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyeliği temadi eden bir suçtur. Örgüte üye olmak kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu suçu oluşturmaz.
//
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY):
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kuruluşu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Amacı, Örgütün İsimlendirilmesi ve Örgüt Lideri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Terminolojisi, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yapısı ve İşleyişi, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Hiyerarşisi, Örgütün İnsan Kaynakları ve Örgütsel Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve Eğitimi, Örgütten Çıkma-Ayrılma veya Kovulma, Örgütün Yerel ve Uluslararası Bağlantıları ve Yaptığı Eylemler ve Örgütün İletişim Araçları olmak üzere 11 (onbir) başlık altında incelenecektir.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kuruluşu:
Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941 doğumlu Fetullah GÜLEN, 1958 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yapmıştır. 1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah GÜLEN bu tarihten sonra İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile dini motifleri de kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyeti faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü kurmuştur.
Özellikle 1990 lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapı, zaman içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir.
 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Amacı:
Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek ‘Himmet’ adı altında topladığı finans ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kuramlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek olduğu geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.
 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İsimlendirilmesi ve Örgüt Lideri:
Örgüt "tek kişiyi kutsal, insanüstü, yarı tanrı gibi görüp onu muhterem sayarak iman ettiği için" lideri Fetullah GÜLEN’in adı ile anılmıştır. Terör Örgütü mensupları ve örgüt sempatizanları, kendilerini belirsiz şekilde "hizmet hareketi", "camia" ve nadiren de "cemaat" olarak isimlendirmektedir. Örgütün özellikle belirlediği bu muğlâk ve anlamsız isimlendirmeleri, sahip olduğu “hayalet-karanlık” vasfını güçlendirmek, amacını gizlemek ve masum gösterilmesine yönelik bir algı çalışmasıdır.
Örgütün kurucusu; üyeleri tarafından; "kâinat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik âlemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", “hocaefendi” sıfatlarıyla ifade edilen Fetullah GÜLEN'dir.
Örgüt ’de liderin verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, Fetullah GÜLEN’in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklında ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır.
Fetullah GÜLEN'in doğum tarihi 27.04.1942 iken, nüfus kayıtlarında yılı 1941 olarak düzeltilmiştir. Gülen, sohbetlerinde doğum tarihini 11 Kasım 1938 olarak açıklamıştır. Bunun sebebi kendini Mehdi olarak görmesi olup Gülen, “Deccal” kabul ettiği ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi seçmiştir. Mehdi’nin ahir zamanda zuhur edeceğine inandığı için “Deccal öldü, Mehdi doğdu” inancından dolayı bunu iddia etmektedir.
Doğum yeri ve memleketi olan Erzurum’da aldığı dini eğitim sonrasında, 1959 yılında vaiz olarak Edirne’de görev yapmaya başlamıştır. Fetullah GÜLEN 1962 yılında, Komünizmle Mücadele Derneğinin Erzurum Şubesinin kurucuları arasında yer almıştır.
Örgütün tarihî seyri 1970’lerin ilk yarısında başlamış ve bu tarihten itibaren Fetullah GÜLEN’in çevresinde vaazlarından etkilenen bir sempatizan topluluğu oluşmaya başlamıştır. Örgüt, ülkede tarihsel kökleri bulunan Nurculuk (Osmanlı son dönemi İslamcı akımlarından) cereyanına yaslanarak ve onu kullanarak meşruiyet sorununu çözmüştür.
12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında serbest pazar ekonomisine geçilmesi, liberal politikaların uygulanması ile liberalizme uygun hoca profili olarak Fetullah GÜLEN ve örgütü kendini göstermiştir. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması ile Orta Asya’da ortaya çıkan Türk Cumhuriyetlerine giriş için elverişli bir ortam bulmuştur.
 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Terminolojisi
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Terminolojisi: Cemaat, Camia, Hizmet Hareketi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, Mahrem Yapı, Mahrem Hizmet, İmam, Tedbir, Işık Evi, Hususi Evler, Hücre Tipi Yapılanma, Himmet, Kutsal Hoca Payı, İstişare, Tart, Şefkat Tokadı, Abi, Ablalık, Sadakat Testi, Kafalama, Parlatma, Mahrem Toplantı, Fetih, Fethetme, Fetih Okutma ve Altın Nesil olmak üzere 22 (yirmiiki) başlık halinde anlatılacaktır.
 
Son Güncelleme: 19.01.2017 00:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner492