01 Şubat 2017 Çarşamba 17:51
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
 
DÜNYANIN HER YERİNDE MALİ HEYET TOPLANTILARI HER SALI SABAH NAMAZINDAN SONRA YAPILMAKTADIR
 
Mütevelli Heyetleri ve İllerin Malî Yapılanması:
Örgütün himmet yolu ile elde ettiği gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatlara sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapılmaktadır. Sohbet gruplarında zekât, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken, mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddî ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır.
Toplanan paralar muhasebeciye verilirdi
Mütevelliler topladıkları parayı, sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere vermektedir. Örgütün malî kayıtlarını bu muhasebeciler tutmaktadır. İl imamının da bir muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde malî kayıt tutmaktadır.
Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir malî heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmektedir. Maili heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Malî heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları da katılmaktadır.
Himmet için toplanan çek ve senetler ödenmez ise icraya konuluyor
İlçe imamlarının sorumluluğu altında bulunan mütevelli heyetlerinin üstünde, il imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. Burada alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen gizli toplantıda mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet karşılığı olarak tahsil edilmekte, çek ve senetlerin ödenememesi halinde icra yoluna başvurulmaktadır.
 
Yılda bir kez kamp düzenleyip, toplanan paraların artırılması sağlanır
İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dinî duygular istismar edilerek himmet, zekât, kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının cennet ile mükâfatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır.
Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi kuruluşa üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt, sivil toplum kuruluşu veya meslek kuruluşlarında, başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete sivil yönden baskı yapabilmeyi hedeflemektedir.
//
//
//
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün Örgütünün Gelir Kaynakları
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün Örgütünün Gelir Kaynakları; Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler, İşadamlarından Sağlanan Gelirler, Gönüllülük Esaslı Gelirler, Örgütün Şirket, Holding, Banka, Vakıf ve Dernek Gelirleri, Eğitim Faaliyet Gelirleri, Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve Abonelik Gelirleri, STK’lardan sağlanan gelirler, Himmet Gelirleri, Kurumsal Gelirler, Kamu İhaleleri, Eğitim Faaliyetinden Sağlanan Gelirler ve Kamu Teşvikleri olarak 11 (onbir) bölümden oluşmaktadır.
Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler:
 • Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi,
 • Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adlî veya idarî işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi,
 • Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması,
 • Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi,
 • Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması,
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığı örgüt adına onlardan para alınması,
 • Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde örgüt firmalarının kayrılması,
 
İşadamlarından Sağlanan Gelirler: (Şantaj, Tehdit, Himmet vb.)
 • İşadamlarından, adli-idarî süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,
 • İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,
 • İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.
 
Gönüllülük Esaslı Gelirler: (Himmet, Kurban, Zekât, Burs)
 •  Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek kurban adı altında toplanan paralar,
 • İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar,
 •  Memur maaş ve ödüllendirmelerinden himmet adı altında toplanan paralar, bu gelir kalemini oluşturmaktadır.
Eğitim Faaliyet Gelirleri: (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı Sınav Kitapları)
 •  Yurt dışında bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,
 •  Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,
 • Eğitim kurumlarında okuttukları öğrencilerden ücret aldıkları halde, işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle burs adı altında toplanan paralar,
 
Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve Abonelik Gelirleri:
-          Örgüt Basın ve Yayın Organlarından Reklam ve Abonelik Gelirleri elde etmektedir.
 
STK’lardan Sağlanan Gelirler:
 • TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar,
 •  Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,
 •  Kimse Yok Mu Derneği benzeri örgüte bağlı kuruluşlar aracılığı ile yardım adı altında vatandaşlardan toplanan paralar,
 • Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.
 
Himmet Gelirleri:
Manevi hava katarak kişileri sömürdüler
Örgüt, kişileri sömürmeye manevî hava katarak, "himmet" olarak isimlendirmiştir. Örgütün dinî istismar ederek kişileri sömürmesine himmet denmektedir. Himmet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olup kamu görevi yapanlar veya herhangi bir iş veya ticaret kolunda çalışan kimselerden de toplanmaktadır. Örgütün kendi üyesi veya sempatizanlarından toplanan para o kişinin çalıştığı sürece ömür boyu sürdüğünden ve bu parayı veren kişinin rızası zamanla artık aranmadığından hukuka aykırıdır.
Himmet; Arapçadan dilimize giren kelimenin Türkçe‘deki kelime anlamı, "kayırma, yardım" ve "çalışma, emek, gayrettir”. Himmet konusunu maddiyattan ziyade manevi anlamlar çerçevesinde değerlendiren dini tasavvufi yaklaşımlarda himmet, kast, maksat, irade, dua, kuvvetli istek ve yardım talebi, Allah’ın Salih kullarından maddi ve manevi konularda yardım istemek, daha çok onların dualarını talep etmek anlamlarında kullanılmıştır.
 
Himmet aslında örgütün herkese koyduğu bir vergidir
Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması literatüründe himmet; örgüt mensuplarının mutat zamanlarda bir araya gelerek günün ve yapılacak hayırların öneminin vurgulanmasının ardından "metafizik gerilim etkisi ortamında" yarı açık arttırma düzeninde, genellikle maddî ve bazen manevî vaatlerde bulunmadır. Bu örgüt dilinde himmet, herkesten tahsil edilen bir tür vergidir. Himmet vermeyen fişlenip durumu görüşüldükten sonra şefkat tokadına (örgütün hışmına) maruz kaldığından zorla alınan bir ödemedir. Himmet örgüt hiyerarşisinde yükselmek için de bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Tabaka atlatmak için kişinin topladığı veya verdiği himmet tutarına da bakılmaktadır.
Örgüte göre, hayırlı yollarda koşturmanın basamağı para yardımında bulunmaktan geçmektedir
Örgüt, Fetullah GÜLEN'in ağzıyla “himmet“ konusunu, herkul.org ve fgulen.com isimli internet sitelerinde ses ve video kayıtlarında teferruatlı olarak dile getirmiştir. Örgüt yöneticisi, himmet ile kastedilen manayı, "teveccüh, infak ve gayret" olarak üçe ayırmış ve yüklediği manayı ayrı ayrı taraftarlarına anlatmıştır. Bu ayrımda, daha çok infak üzerinde durduğu görülmektedir. İnfak, para yardımında bulunmak anlamına gelmektedir. Teveccüh ve gayret kelimelerini daha çok infak sözcüğünün anlamını örgüte kabul ettirmek, kişilerin vicdanlarına tesir etmek ve dini duygularını istismar etmek amacıyla kullanmıştır. Buradan hareketle, “Teveccüh etmek ve yönelmek, diğer bir açıdan yardıma koşmak ve el uzatma, gayret etmek ve çalışıp didinmek, hayırlı yollarda koşturmak“ cümlelerini infak yani para yardımında bulunmanın bir basamağı olarak anlatmıştır.
Haram helal demeden hep topladılar
Terör örgütü kuran ve yöneten Fetullah Gülen‘in geliştirdiği örgüt literatüründe kavram, diğer dinî terimler gibi istismar edilerek, amacından saptırılıp ve tamamen maddiyata dökülerek örgütün malî olarak ayakta kalması için haram helal demeden toplanan ekonomik değerleri (mal, para, bina, tarla, arazi, arsa, diğer her türlü maddi menfaati) karşılıksız ele geçirmek anlamında kullanılmaktadır.
Fetullah GÜLEN taraftarlarına yapmış olduğu konuşmalarda belli aralıklarla himmet konusunda bilgilendirmeler yapmış, örgütünün ayakta kalması ve faaliyetlerine devam etmesinin ancak mali kaynakla mümkün olacağı hususunu belirtmiştir.
Toplanan himmetlerle yetiştirilen öğrenciler tüm kurumları ele geçirmek için kullanıldı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, kuruluş yıllarından itibaren toplumun dinî duygularını suiistimal ederek “himmet“ adı altında finansal kaynak toplamıştır. Bu finans kaynağı ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği birimler üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrenci yetiştirip, kamu ve özel sektör kurumlarına yerleştirmiştir. Örgüt, elindeki insan kaynağı, finans ve siyasi gücünü örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasî/ekonomik güç haline gelmeye çalışmaktadır.
 
 
Himmet Toplama Usulleri;
 • Himmet toplantısı düzenleyebilmek için, öncelikle himmeti kişilerden toplayacak marifete sahip bir örgüt üyeleri topluluğu olmalıdır. Örgüt bunu mütevelli heyetleri ile başarmıştır. Mütevelli heyeti içinden de örgüte tam bağlı, ideolojisini iyi bilen, ikna kabiliyeti yüksek, kişileri etkileyebilen, katılanların saygı göstereceği kişilerden himmeti almayı başaracak kişi seçilmektedir. Örgüt için finansman çok önemli olduğundan, bütün örgüt üyeleri bunun önemini bilmekte ve bu bilinçle eğitilmektedir.
 
Himmet toplantılarında ikna kabileyeti yüksek olan hocalar sahne alır
 • Himmet toplantısında öncelikle video ve sinevizyon gösterisi yapılarak örgütün eğitim ve okulları yurt dışında yayılması ve bütün dünyaya milli ve dini değerleri yaydığı algısı verilir. Fetullah Gülen'in video ve kitaplarından bölümler aktarılır ve himmetin önemi açıklanır. İkna kabiliyeti yüksek bir imamın organize ettiği toplantıya katılanların milli ve dini hassasiyetleri kabartılır. Bütün bu hizmetlerin devamı için ekonomik kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgulanır.
 
Himmet toplantıları adeta bir açık artırma gibidir
 • Himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturulur. Bu metafizik ortamda iyice kıvama getirilen kişilere açık arttırma usulü ile pey sürme şeklinde himmet arttırmaya başlanır. Önce örgüt militanları alt sınırdan arttırmaya başlarlar ve bilinçsizce yapılan bu meblağ yükseltme en yüksek hadde kadar ulaştırılır. Kandırılan ve aldatılan işadamından çek veya senet alınır ve bir yıl içinde himmeti taksitler halinde ödemesine de imkân verilir.
 
Toplantıya katılan her kişinin mali durumu analiz edilmektedir
 • Örgüt mensuplarından himmet adı altında talep edilen paraları belli bir standart çerçevesinde toplanmaktadır. Öncelikle sohbet gruplarına katılmaları sağlanan vatandaşlar üzerinde maddi durumlarına göre çok ciddi ve titiz bir çalışma yapılıp, bu çalışmada sohbet grubuna katılanların maddi durumlarına göre himmet miktarları yıllık olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu para tutarının taksitler halinde bir yıl içerisinde ödenmesine imkân verildiği gibi bazen belirlenen himmet miktarının karşılığı senet ve çek alınmaktadır.
 
Toplanan paralar hep elden iletilmektedir
 • En küçük sohbet gruplarından yukarıya doğru hiyerarşik bir şekilde toplanan paralar, sorumlu örgüt mensubu abiler aracılığı ile o ilde mali işlerden sorumlu örgüt mensubuna elden iletilmektedir. Toplanan bu paraların tamamının teslim edilmekle birlikte bir istisna olarak toplanan himmet paraları büyük meblağlardan oluşuyorsa il mali sorumlusunun üzerinden üst düzey örgüt mensupları muhatap olmaktadır.
 
Kendilerini Sahabeden bile üstün görüyorlardı
 • Himmet, kamu veya özel sektörde çalışan her örgüt mensubundan toplanır. Kamu ve özel sektörde çalışmasına veya mevkiine bakılmaksızın her örgüt mensubu himmet ödemek zorundadır. Bir bakıma bu durum örgütün vergilendirme sistemidir. Yine herkes zekât oranında (%2,5) değil, en az % 10 oranında himmet ödemek zorundadır. Örgüt, zekât oranlarının çok üzerindeki bu himmet oranını, sahabeden bile üstün bir dini topluluk oldukları için yükseğe çektiklerini iddia etmektedir.
Evlilerden %10, bekarlardan %15-20
 • Kamuda veya özel sektörde çalışan evli örgüt mensubu maaşlarından en az % 10, bekâr örgüt mensubu maaşlarından ise %15-20 oranında himmet parası talep edilmektedir. Himmet parasını vermek istemeyen veya ihtilafa düşen şahıslar, çalıştıkları kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarından organize bir şekilde uzaklaştırılmakta ya da baskı ve tehdit kullanarak himmet vermeye zorlanmaktadır. Bu örgütlü icbar karşısında kişi belasını bulmamak için himmet vermek zorunda kalmaktadır.
Toplanan her himmet’ten kutsal hoca payı ayrılmak zorundadır
 • Türkiye'de toplanan tüm himmet paralarının (%10-15)‘lik kısmı doğrudan “Kutsal Hoca Payı” olarak Fetullah GÜLEN’e örgüt merkezine Pensilvanya'ya gönderilmektedir (Avrupa’daki kralın ve Papanın kutsal hakkına karşılık "Muhteremin Kutsal Hakkı"). Paralar toplanırken bu durum hiç bir şekilde himmet veren şahsa söylenmemektedir. Gönderilen bu paranın ne amaçla, ne şekilde kullanıldığını sadece Fetullah GÜLEN bilmektedir. Bu durumu hiç bir örgüt mensubu sorgulayamamaktadır. Örgüt, milyar dolarları bulan parayı şahsi servet olarak el altında tutmakta, örgütün merkezindeki kutsal-muhterem kabul edilen hocanın masraflarına, ABD'de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren lobilere ve basın yayın kuruluşlarına, seçimlerde desteklenen adayın kampanyasına, birlikte çalıştıkları örgütlere harcamaktadır.
 
Kayıt dışı toplanan paralar işadamları üzerinden meşrulaştırılıyordu
 
 • Himmet adı altında toplanan bu paralar, bir havuzda toplandıktan sonra dağıtımı bu havuz üzerinden yapılmaktadır. Kayıt dışı elde edilen bu paranın meşrulaştırılması için her yol denenmektedir. İş adamları üzerinden transfer edildiği gibi önce çekilen kredi borcuna karşılık ödemede kullanılmaktadır. Şirket veya holding karı gibi gösterilip sisteme sokulmaktadır. Kişilerin iyi niyeti suiistimal edilerek hayır amacıyla toplanan para, örgüte ait ticari şirketlerin geliri gösterilmektedir. Özellikle örgüt üyeleri, başkaları adına sahte banka hesapları oluşturarak para trafiğinin kontrol dışı kalmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Örgüt, himmet olarak topladığı parayı kar amaçlı ticari şirketlerde işleterek hırslı yöneticilerinin şahsi mal varlığı haline dönüştürmektedir.

****************  

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğündeki Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk önemli bilgi ve belgelere ulaştı. Bazı tanıkların, şüphelilerin ve itirafçıların anlatımları neticesinde Afyonkarahisar Emniyet Yapılanması en alt birimine kadar öğrenildi. Afyonkarahisar’da sadece Emniyet teşkilatı içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütünün yapılanması bile bu örgütün ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını göstermekte.
 
 
 
BİR ŞÜPHELİNİN EMNİYET’TEKİ YAPILANMA İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI
 
TURKUAZ SİTESİNİN 11. KATINDA TOPLANIYORDUK
 “İlk toplantıdan bir birbuçuk ay kadar sonra Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA bana birkaç şahsa sohbet hocalığı yapıp yapamayacağımı, bana bir sohbet grubu vereceğini onlara namaz kıldırıp Kuran-ı Kerim okutup sohbet etmemi söyledi. Bu şahısların kim olduklarını ve mesleklerinin ne olduğunu söylemedi. Bende bu teklifi kabul ettim. Beni sohbete katılacak olan bir kişiyle birlikte Ataköy Migros yanında bulunan Turkuaz sitesinde 11. Kattaki bir daireye çağırdı. Orada polis memuru olduğunu daha sonradan öğrendiğim Mehmet Rıza ŞİMŞEK isimli şahısla beni tanıştırdı. Ben Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın sohbet hocalığı teklifini kabul edince bana bir telefon verdi ve bu telefonu sadece cemaat işlerinde kullanmamı söyledi. Ben Mehmet Rıza ŞİMŞEK isimli şahısla tanıştığımda bu kişide de bu telefondan vardı.

ÖZEL TELEFONLAR KULLANILIYORDU
Mehmet Rıza ŞİMŞEK daha sonra Polis Memuru olduğunu anladığım İbrahim DEMİRCİ, Mehmet Ali HOPA, Necat ELBİR, Hüseyin ÇANAKCI, Fatih Mehmet DUMAN Emniyet arşivde çalıştığını bildiğim Resul isimli bir polis Bölge Trafik şubesinde radarcı olarak çalışan Nihat isimli bir polisi de bu cemaat toplantılarına getirdi. Mehmet Rıza isimlerini saydığım bu kişilerle aynı şubede çalışmasından dolayı onlarla gün içinde görüşüyordu. Ben toplantı yapacağımız yeri ve saati özel telefonla Mehmet Rıza ile görüşüp ona bildiriyordum. O gün içinde diğer polislere bunu aktarıyordu. Toplantılar katılacak kişilerden hangisinin evi müsaitse onun evinde yapılıyordu. Toplantılarda çay içilip Kuran-ı Kerim okunup seçilen konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuyordu.
Bir süre sonra Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA bana yeni kişilere de sohbet hocalığı yapacağımı söyledi ve Afyonkarahisar da göreve yeni başladıklarını sonradan anladığım polis memurları Osman TANER, Kemal TUFAN, Mehmet BEDİR, Müslüm AKDAĞ bölge trafik şubesinden Ferhat, Trafik Şubesinden Nail yine Trafik Şubesinden Ramazan ile beni zamanla tanıştırdı. Bu şahıslarla yaptığımız toplantılarda kimin evi müsaitse burada yapılıyordu. Bu gruptaki kişilerle irtibatımı Mehmet Rıza ŞİMŞEK aracılığı ile yapıyordum.
EMNİYET’TE HER ŞUBE İÇİN AYRI GRUPLAR OLUŞTURULMUŞ
Bu olayları anlattığım dönemlerde ben Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın düzenlediği ve öğretmenlerin katıldığı sohbet toplantılarına katılıyordum. Bu toplantı da Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA katılan diğer öğretmenlere dini konularda bilgiler veriyor daha sonra Emniyet Müdürlüğünde ki şubelerde görevli polislerin hocalığı yaptığını anladığım diğer hocalarla ve benimle teker teker görüşüyordu. Ben zamanla anladım ki Emniyet Müdürlüğünün Trafik ve Bölge Trf. Şube müdürlüğünde görevli polislerden sorumlu hoca bendim. Yukarıda isimlerini saydığım diğer öğretmenlerin emniyetin hangi şubelerinden sorumlu olduklarını bilmiyorum. Ancak Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünün sorumlu abisi olduğunu aynı zamanda İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının sohbet hocası olduğunu biliyorum.
İMAMIN ANLATTIKLARINI DİĞER GRUPLARA AKTARIYORLARMIŞ
Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA yaptığı toplantılarda bizlere anlattığı sohbet konularının biz sohbetimize katılan polis memurlarına anlatırdık. Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA yapılan toplantıda her hocayla tek tek görüşüp memurlar toplantısında yapılan konuları sorardı. Bu toplantıda biz hocalara kâğıtlar verir memurlar toplantısında konuşacaklarımızı anlatırdı. Biz orada yazanları memur toplantısına gelen sorumlu olduğumuz şubedeki polislere anlatırdık.
Ben o dönem kendi telefonlarımızı kullanmayıp bana ve diğer hocalara ayrıca sohbet grubundaki sorumlu kişilere verilen gizli telefonun ne amaçla bizlere dağıtıldığını sorgulamadım. Neden bu telefonların kullandığı hususunda hiçbir bilgim yoktur.
 
BAZI TOPLANTILARA EŞLERİYLE BİRLİKTE GİTMİŞLER
Benim evli polislere yönelik verdiğim sohbetlere katılan kişilerin evlerine zaman zaman eşimle gittiğim olmuştur. Onlarında bazıları aileleriyle benim evime zaman zaman oturmaya geldiler. Ancak bizim yaptığımız hiçbir toplantı eşlerle birlikte yapılmadı. Eşimde hiçbir zaman sohbet toplantısına katılmadı.
Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın yaptığı konuşmalarda ben bütün polisleri ismen tanıdığını duyuyordum. Yukarıda da belirttiğim gibi Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA Emniyet Müdürlüğünün sorumlu abisiydi.
Benim hocalık yaptığım polis memurları grubundaki polislerden HİMMET paralarını Mehmet rıza ŞİMŞEK isimli polis toplayıp Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA ya verirdi. Kişi başı toplanan para belli değildi. Bir kaz kezde Mehmet Rıza ŞİMŞEK toplanan paraları orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA ya ulaştırmam için bana vermişti.
2013 YILININ ORTASINDA SOHBET GRUPLARI DEĞİŞTİRİLDİ
2013 yılı yaz aylarında Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA bana sohbet grubumun değiştiğini artık daha önce sohbet ettiğim polis memurlarıyla görüşmeyeceğimi söyledi. Bir süre sonrada beni daha sonrada Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalıştığını öğrendiğim Turan KILIÇ isimli polis memuruyla tanıştırdı. Oda beni aynı şubede çalıştığı Sinan BAŞEĞMEZ, Mustafa KAYA, Osman ÖZCAN, Ahmet YAVUZ ve Kamil isminde soyadını bilmediğim polislerde tanıştırdı. Bu polislerle de cemaat toplantısı yapmaya başladık. Bunlarla aramdaki irtibatı Turan KILIÇ sağlardı. Yapılan toplantıda bir sonraki toplanın yeri, günü belirlenir o gün buluşulurdu. Ben bu toplantılarda Ahmet YAVUZ u 1-2 defa gördüm. Daha sonra yapılan hiçbir toplantıya katılmadı. 17/25 Aralık 2013 tarihinde yaşanan olaylardan sonrada Osman ÖZCAN Mustafa KAYA Turan KILIÇ Kamil isimli polis bir daha toplantılara gelmediler. Daha sonra Sinan BAŞEĞMEZ ile ben birkaç defa dışarıda buluşup görüştük. Daha sonrada bu cemaat grubu komple dağıldı.
17/25 TEN SONRA BAŞKA PROĞRAMLAR İLE İRTİBATA GEÇMİŞLER
17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA görüşmemiz için bizlere dağıttığı özel telefonları bizlerden geri alıp, kırdı. Hepimize Playstore den Cover Me isimli programı indirmemizi bu yolla irtibat kuracağımızı söyledi. O tarihten sonra ben hiçbir polis grubuyla bir araya gelmedim. Sadece Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın hocalık yaptığı öğretmenlerin katıldığı sohbet toplantılarına katıldım. Bu öğretmenlerle ve Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA ile irtibatımızın önceleri Cover Me daha sonra Tigtag isimli program aracılığıyla sağlıyorduk.
BYLOCK PROĞRAMINI BİRBİRLERİNE TANITMIŞLAR
17/25 Aralık 2013 ten sonra öğretmenlerden Ercan (Kod adlı) Özcan ÖGE toplantılara bir daha katılmadı. Onur (Kod adlı) Abdullah SELVİ ben ve Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA toplanır olduk. Bir süre sonra Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA bize BYLOCK isimli programı kullanacağımızı söyleyip bu programları telefonumuza Bluetooth aracılığıyla yükledi. Bu programda benim hesabımda Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA, Polis Memuru Mehmet Rıza ŞİMŞEK ve Polis Memuru Sinan BAŞEĞMEZ ekli idi. Mehmet Rıza ve Sinanla zamanla çarşıda karşılaştığımızda BYLOCK programını birbirine tanıtmıştık. Bunlarla herhangi bir toplantımız olmadı. Daha sonra Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA bize BYLOCK isimli programı kaldırmamızı kendi yüklediği Eagle isimli programı kullanacağımızı söyledi. Hepimizin telefonlarına kendi telefonundan bu programı yükledi. Birbirimizle buradan yazışır olduk. Burada sohbet konuları menkıbeler dualar ve toplantının yapılacağı zamanlarla ilgili paylaşımlar yapılıyordu. Bir süre sonra bu programı da kaldırıp Tango arayüzü bulunan ancak içeriği Eagle isimli programla aynı olan programı yükletti. Ben bu programı kaldırdığım 2016 yılı Mart-Nisan aylarına kadar buradan haberleştik. Yukarıda da belirttiğim gibi bu süreçte ben sadece öğretmenlerle bir araya geliyordum. Herhangi bir emniyet görevlisi ile toplantı yapmadık. Yine Mart – Nisan 2016 aylarından sonrada hiçbir cemaat sohbetine katılmadım. Bu saydığım isimlerle de bir daha görüşmedim.
Bildiğim kadarıyla Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA Fetullah GÜLEN yapılanması içerisinde ki hiyerarşide Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünün en üstünde bulunan sorumlu kişidir. Onun bu yapılanma içerisinde üstünde kimin olduğunu bilmiyorum. Ancak Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA’dan önce Yusuf isminde bir kişinin bu görevi yaptığını duymuştum. Bu kişinin açık kimliğini bilmiyorum.
KOD ADI ORHAN OLAN EMNİYET İMAMININ ÜÇ SOHBET GRUBU VARMIŞ
Benim Fettullah GÜLEN yapılanmasının Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü sorumlu imamı olarak bildiğim Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın himayesinde üç sohbet grubu vardır. Bu sohbet grupları iki veya üç öğretmenden oluşur, bu gruplardaki her öğretmenin de İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan farklı sohbet grupları vardır. Yukarıda anlattığım gibi ben 2011-2013 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü şehir içi trafik ve bölge trafik şube müdürlüğünde görevli polislere yönelik sohbet toplantılarına katılıyordum. 2013 yılı Eylül ayında 2014 yılı başına kadar da Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarını katıldığı sohbet toplantılarında hocalık yaptım. Diğer hocaların hangi şubelere yönelik sohbet toplantısı düzenlediklerini bilmiyorum. Orhan (Kod adlı) Eyüp AKBABA nın Fetullah GÜLEN yapılanması içerisinde emir ve talimatları kimden aldığına dair bir bilgim yoktur” 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.