21.04.2016, 15:21

YERLEŞİM MERKEZLERİ 

YERLEŞİM MERKEZLERİ  
       

5. Geçen bölümden devam
6 .BÖLÜM
31-Kılıççı ?: II. Bâyezıd döneminde 6 h., 1 k., 1 muhassıl ve 1 ortak bulunan köyde; 1520 ve 1530'da ise sipâhiye tâbi herhangi bir reâyâ (Halk) bulunmamaktadır. 1571'de yine herhangi bir reâyâ(Halk) bulunmamaktadır. Buğday ve arpa ziraatı yapılan köyün hâsılâtı 2.Bâyezıd döneminde 718; 1520’de 767; 1530'da 750; 1571’de ise 500 akçaydı.
32-Kırka-HIRKAKÖY: II. Bâyezıd döneminde 6 h. bulunan köyde; 1520'de 1 hane, 1 k., 1 m.; 1571'de 3 sipâhi-zâde(Evlat) mevcuttur. 1530'da ise köyde herhangi bir reâyâ mevcut değildir. Buğday, arpa, yulaf, burçak zirâati yapılan köyde, II. Bâyezıd döneminde çekirge istilâsı sebebiyle tüm gallât hâlî yazılmıştır. Köyün hâsılâtı ise bu dönemde 207; 1520'de 1188; 1530'da 2567; 1571'de ise 1200 akça idi.Günümüzde bu köy Hırkaköy adıyla Başmakçı Ilçesi'ne dâhildir.
33-Kızılca?: Adına ilk defa 1520 tarihli defterde rastladığımız bu köyde, bu tarihte 12 h., 2 k., 2 m., 2 pir ve 6 sipâhi-zâde bulunmaktadır. 1530'a gelindiğinde ise köyde 16 h., 3 m., 1 sâhib-i berât, 4 sipâhi-mazûl, 5 sipâhi-zâde mütemekkindir. 1571'de ise Homa'ya tâbi olarak kaydedilmiş olan köyde 40 h., 2 k., 4 m., 1 sipâhi-zâde, 2 pir ve 1 duâcı meskûndur. Buğday, arpa, yulaf, bostan, afyon ziraatı yapılan köyde, aynı zamanda, bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık ta yapılmaktadır. Yund Mustafa,Toroslar-yurdu ve Çökemlek adlı üç yaylağın mevcut olduğu köyde, bir de çayır vardır. Köyün hâsılâtı ise 1520'de 4436 akça; 1530'da 2543 akça; 1571'de ise 8397 akçadır.
34-Kızıl-vîrân-KIZILÖREN: II. Bâyezıd döneminde 14 h., 1 k., 1 m., 1520'de 9 h., 2 k., 5 m.; 1530'da 19 h., 3 m., 1 pir; 1571'de ise 37 h., 11 k., 1 m., 1 muâfın meskûn olduğu köyde, buğday, arpa, yulaf, bostan zirâati yapılmakta, bağcılık, hayvancılık ile iştigal olunmaktadır. Köyün gelirler yekûnu ise her dört tarihte sırasıyla 1047, 1434, 1183 ve 2560 akça idi. Günümüzde Kızılören adıyla bu köy Dazkırı İlçesi hudutlarında yer almaktadır.
35-Kızıl-vîrân-ı diğer?: Nâm-ı diğer Kulagozlu olan köyün adını ilk kez 1520 tarihli defterde görmekteyiz. Bu tarihte 5 h., 1 k., 1 m,, 5 sipâhi-zâdenin bulunduğu köyde; 1530’da 2 h.; 1571'de ise 9 h., 7 sipâhi-zâde mütemekkindir. Buğday, arpa, erzen zirâati yapılan köyde, bağcılık ta yapılmaktadır. Köyün hâsılâtı ise 1520'de 1545; 1530'da 456; 1571'de ise 1000 akçadır.
36-Kız(ı)-oğlu-?: II. Bâyezıd döneminde herhangi bir nüfusun ikâmet etmediği köyde, 1520'de 1 h., 11 sipâhi-zâde; 1530'da 5 h., 9 sipâhi-zâde; 1571’de ise 3 h. mukayyeddir. Buğday, arpa, burçak, yulaf ve bostan zirâati yapılan köyün II. Bâyezıd dönemindeki hâsılâtı 620 akça; 1520'de 1545 akça; 1530'da 1784 akça; 1571‘de ise 2500 akça idi.
37-Kızlar-kuyusu?: II. Bâyezıd döneminde 10 h., 2 m., 1 ortak ve 2 sipâhi- zâdenin bulunduğu köyde, 1520'de herhangi bir nüfus yoktur. Sonraki tarihlerde ise köyün adına tesadüf edilmemektedir. Buğday, arpa zirâati yapılan, hayvancılıkla uğraşılan köyün, II. Bâyezıd dönemindeki hâsılı 824 akçaydı. 1520’de ise köyün hâsılâtı Pavâmlu Köyü’ne dâhil edilmiştir. Fakat tutarın ne kadar olduğu anlaşılamamaktadır.
38-Körpe-KÖRPELİ: Dolaklu Mezraası ile birlikte kaydedilmiş bulunan köyde; II. Bâyezıd döneminde 17 h., I k., 1 m., 1 muhassıl, 1 ortak ve 4 sipâhi-zâde; 1520’de 7 h.,3 k., 4 m., 1 pir; I530'da 18 h., 3 m., 1 pir, 1 sâhib-i vakf; 1571'de ise 33 h., 4 k., 1 sipâhi-zâde mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, bostan, çeltik, soğan zirâati yapılan köyde, bağcılık ve hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Ayrıca köyde bir dingi değirmeni bulunmaktadır. Diğer taraftan köy su İhtiyâcını Baş-kaya Köyü’ndekİ Sultan Arkı'ndan sağlamaktadır. Yine, 1571 tarihinde Kavak-alanı, Bel-erdinç, Ala-saz, Eğrice, Akdere, Merdimek, Evdek adlı yaylaklar mevcuttur. Köyün hâsılâtı ise II. Bâyezıd döneminde 1156 akça; 1520'de 1321 akça; 1530'da 1164 akça; 1571'de ise 2310 akçaydı.Köy şimdi Körpeli adıyla Dinar Merkez Bucağı’na bağlıdır.
39-Kuruca?: Adına ilk kez 1530 tarihli mufassal-icmal defterde rastladığımız köyde, bu tarihte sipâhiye tâbi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır. 1571'de ise 3 h., 2 k.nın meskûn olduğu köyde; buğday, arpa, yulaf, afyon, bostan zirâati yapılmaktadır. Köyün hâsılatı 1530’da 525 akça; 1571’de ise 1700 akça idi.
40-Kiilef-korusu?: Hüdâvendigâr zamanından beri hâssa korusu olan, ayrıca Taşluca-kuyu adlı bir de mezraanın bulunduğu bu köyde hiçbir tarihte nüfus mevcut değildir. Koru ve gayruhûdan elde edilen hâsılât ise tarihlere göre II. Bâyezıd döneminde 1200 akça; 1520'de 4000 akça; 1530'da 4500 akça; 1571'de ise 9500 akçadır.
41-Leşkerî?: İsmine vakıf defterlerinde rastlanan köyde II. Bâyezıd döneminde 5, 1528’de ise 25, 1571'de ise 27 muâf h. bulunmaktadır. Bununla birlikte 1571'de köyde 1 duâcı, 5 te muhassıl mevcuttur. Köyün hâsılâtı ise tarihlere göre sırasıyla 520 ve 500’er akçadır.
42- Mûsâ?; II. Bâyezıd döneminde 4 h., 2 m., 2 göçer, 1 göçer-kara; 1520'de 5 h., 1 m.; 1530’da 3 h.; 1571’de ise 4 h. bulunmaktadır. Köy, önceki tarihlerde Geyikler’e tâbi yazılmış iken 1571’de ise Homa’ya tâbi kaydedilmiştir. Buğday, arpa, soğan, mercimek, bostan, afyon, çeltik, yulaf, erzen zirâati yapılan köyde, bunun yanı sıra bağcılık ve hayvancılık yapılmaktadır. Köyün hâsılâtına gelince; II. Bâyezıd döneminde 1291 akça; 1520'de 1082 akça; 1530'da 1964 akça; 1571'de ise 3690 akça idi.
43-Payâmlu ve Yoldâcı Kışlası ve Kız-çağar Kışlağı ?: Adına ilk iki defterde rastladığımız köyde; II. Bâyezıd döneminde 21 h., 4 k., 1 m., 1 pir, 1 ortak; 1520'de ise 6 h., 3 m. ile 6 sipâhi ve sipâhi-zâde mevcuttur. Buğday, arpa, yulaf zirâati yapılan köyde, hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Köyün yekûn gelirleri; II, Bâyezıd döneminde 894 akça; 1520’de ise 2654 akçaydı.
44-Polad?: Daha önceki tarihlerde Geyikler’e tâbi kaydedilmişken, 1571’de Homa’ya tâbi yazılmış olan köy, II. Bâyezıd döneminde 8 h., 1 m., 3 sipâhi-zâde; 1520'de 20 h., 2k„3m,, 1 sâhib-i berât, 4 sipâhi-zâde ile mütekâid; 1530'da 23 h., 2 m., 1 pir, 1 mazûl, 2 sipâhi-zâde, 1 sipâhi-mütekâid, 1 kadı mazûl, 1 sipâhi; 1571'de ise 1 imâm, 27 h., 5 k., 1 muhassıl, 1 pir, 1 malûl, 1 yekdest mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, bostan zirâati yapılan köyde, bağcılık ve hayvancılık ta yapılmaktadır. Ayrıca köyde bir hâssa çayır ile bir değirmen bulunmaktadır. Köyün hâsılâtı yıllara göre 929, 2240,3422 ve 4121 akça idi.
45-Rasûl--?: İlk kez 1530 tarihli defterde geçen bu köyde, söz konusu tarihte 7 h., 1 pir mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, afyon, bostan zirâati ile uğraşılan köyün hâsılâtı 1530'da 1093 akça; 1571’de 1700 akçaydı.
46-Sakalı-uzun-?: II. Bâyezıd döneminde 8 h., 1 m. bulunan köyde, 1520'de 3 h., 1530'da 1 h. mütemekkindir. 1571'de İse köyde sipâhiye tâbi reâyâ meskûn değildir. Buğday, arpa, burçak, yulaf, bostan zirâati yapılan köyde, hayvancılık, arıcılık ve bağcılıkla da uğraşılmaktadır. Köyün hâsılatı II. Bâyezıd döneminde 641 akça; 1520'de 1146 akça; 1530'da 598 akça; 1571'de ise 1377 akçaydı.
47-Samed-?: Defterlerde Gökçe-kırı ve Kozcu mezraaları ile birlikte yazılan köyde; II. Bâyezıd döneminde köyde 7 h., 1 k. bulunurken, 1520, 1530 ve 1571'de herhangi bir nüfus bulunmamaktadır. Buğday, arpa, burçak, yulaf, çeltik ve bostan zirâatı yapılan köyün tarihlere göre hâsılâtı; II. Bâyezıd döneminde 2624 akça; 1520'de 2727 akça; 1530'da 3995 akça ve nihâyet 1571'de ise 2500 akç.
48-Saru-kavakSARIKAVAK:Nüfusça kazanın en kalabalık köylerinden birisi olan Saru- kavak'ta; II. Bâyezıd döneminde 1 imâm, 88 hane, 15 k., 6 m., 4 göçer, 1 muhassıl; 1520'de 1 imâm, 104 h., 21 k., 30 m., 4 muhassıl, 3 pir, 1 sâhib-i vakf, 9 sipâhi-zâde; 1530'da 1 imâm, 145 h., 17 m., 1 müstaid, 1 muhassıl, 6 pir, 1 mazûl, 12 sipâhi-zâde; 1571'de ise 1 imâm, 1 hatîb, 166 hane, 38 k., 9 m., 1 âmâ, 3 muhassıl, 3 pir, 1 ser-piyâde, 2 merd-i tımâr, 1 sipahi, 1 malûl, 16 muâf mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, çeltik, afyon, bostan, palamud zirâati yapılan köyde, bağcılık, hayvancılık ta yapılmaktadır. Ayrıca köyde 1571'de İki değirmen, Âbâd-alânı, Tekye-pınarı, Kirazlu, Samanlık,Kabalca, Koru-eni, Sazak, Ağ-alanı adlı sekiz de yaylak bulunmaktaydı. Yine köyde îmrece, Ak-pınar, Körlük, Koz-seydi, Oluk ve Bağçecik adlı pınarlar vardı. Ve bu pınarlardan köy halkı bağ ve bağçelerini sularlardı. Bunlara ilâveten köy sınırında bulunan bir inde köylüler peynirlerini saklamakta ve her beş tulum peynir için bir akça resm ödemekteydiler.
Köyün hâsılâtı, II. Bâyezıd döneminde 7344 akça; 1520'de 8729 akça; 1530'da 10675 akça; 1571’de ise 14000 akçaydı.Köy şimdi ise Sarıkavak adıyla Dazkırı İlçesi sınırları dâhilindedir.
49-Sazak?: Adına vakıf tahrir defterlerinde rastlanan köyde II. Bâyezıd devrinde 7 muâf h.; 1528’de 2 sâhib-i vakf, 3 muâf h.; 1571'de ise 12 muâf hâne meskûndur. Köyün gelir yekûnu ise II. Bâyezıd döneminde 945 akça; 1528 ve 1571'de 300 akça idi.
50-Semer?: II. Bâyezıd döneminde 7 h.} 1 k., 1 m., 2 ortak; 1520'de 12 h., 3 k., 2 m.; 1530'da I imâm, 18 h., 1 m.; 1571'de ise 37 h., 13 k., 1 m. ve 1 malûl meskûndur. Buğday, arpa, yulaf, bostan zirâati yapılan köyde, hayvancılık ve bağcılıkla da uğraşılmaktadır. Köyün hâsılâtı II. Bâyezıd döneminde 1180 akça; 1520'de 3012 akça; 1530'da 3012 akça; 1571'de İse 5500 akçaydı.
51-Seviklü (SeküIü) ?: Adına ilk defa 1520 tarihli defterde rastlanan köyün adı defterlerde Seviklü, Sekülü gibi imlâlarla yazılmaktadır. 1571'de köy, öncekilerden farklı olarak Homa'ya tâbi gözükmektedir. 1520 tarihinde 14 h., 3 k., 4 m., 1 şerifin bulunduğu köyde; 1530'da 25 h., 5 m.; 1571'de ise 17 h., 6 k. ve 1 pir bulunmaktadır. Buğday, arpa, burçak, soğan, ceviz, çeltik, afyon zirâati yapılan köyde, hayvancılık, arıcılık ve bağcılıkla da iştigal olunmaktadır. Köyün hâsılatı 1520’de 1560 akça; 1530'da 2589 akça; 1571'de ise 4500 akçadır.

DEVAM EDECEK

GELECEK 7.BÖLÜM  YERLEŞİM MERKEZLERİ 
               52 Seydi köyü-60 YÜREĞİL KÖYÜ
                GEYİKLER  KUTLU DİĞİNE  TABİ KÖYLER 1-15
 
 
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:13
Öğle 12:47
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:28