18.04.2016, 13:58

 YERLEŞİM MERKEZLERİ

 YERLEŞİM MERKEZLERİ

4. Geçen bölümden devam 
5.BÖLÜM


A-Şimdi Dinara bağlı olan o yıllarda Homa’ya bağlı Köylerimiz
1)            Bâdemlü / BADEMLİ: Adını ilk defa 1530 tarihli mufassal-icmâl defterde gördüğümüz Bâdemlü Köyü'nde bu tarihte 9 hâne(=h.), 3 mücerred(=m.), 8 sipâhi-zâde mevcut iken;
1571 ’de ise 1 imâm, 33 hane 1 kara(=k.), 1 pir, 2 sâhib-i vakf, 1 muâf ve 7 sipâhi-zâde mütemekkindir. Köyde 1571 tarihli deftere göre buğday, arpa, yulaf, bostan, kızılcık, afyon ziraatı yapılmakta, bağcılıkla uğraşılmaktaydı. Köyün hâsılı ise 1530’da 5157 akça İken, 1571'de ise yüzde yüzden ziyade artarak 10785 akçaya yükselmiştir.Bâdemli köyü bugün Dinar İlçesi Merkez Bucağı'na bağlıdır.
2)            Boz-öyük/YEŞİLHÜYÜK: 1528 tarihli vakıf mufassal defterinde bir mescid bulunduğunu tespit ettiğimiz köyle ilgili olarak, ayrıntılı bilgiyi ancak 1571 tarihli mufassal defterden elde edebilmekteyiz. Nitekim bu deftere göre köyde; 5 hane, 51 çeltikçi mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, burçak, erzen, bostan, piyaz zirâati yapılan köyde, bunlara ilâveten hayvancılık ve meyvecilik ile uğraşılmaktadır. Köyün hâsılâtı ise 21567 akçadır.
Köy şimdi Dinar Merkez Bucağı'na bağlıdır ve adı Yeşilhöyük'tür.
3)            Kara-kuyu/KARAKUYU: İsmine sâdece mufassal-evkâf defterlerde rastladığımız köyde herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Buna mukâbil Şeyh Eyne Beğ vakfı olan bir çiftliğin olduğu bu köyün hâsılatı II. Bâyezıd döneminde 220; 1528 ve 1571'de 400 akça idi.
Köy şimdi Dinar Merkez Bucağı'na Karakuyu adı ile bağlıdır.
4)            Kızıllu/KIZILLI : 1571 tarihli defterde ilk defa adına rastlanılan köyde bu tarihte 49 hane., 2 mücerret, ve 1 pir bulunmaktadır. Köyde buğday, arpa, burçak, yulaf, bostan, afyon zirâati yapılmakta, hayvancılıkla uğraşılmaktaydı.
Günümüzde Dinar Merkez Bucağı'na bağlıdır.
5)            Seydî Melik/SEYDİMELEK-YAKAKÖY: 1571'de 37 h. olan köyde, ayrıca 13 k., 2 m., 1 muâf mütemekkindi. Buğday, arpa, burçak, erzen, afyon köyde ziraatı yapılan mahsûllerdi. Yine köy ahâlisi bağcılık ve hayvancılıkla meşgul oluyordu.
Günümüzde Yakaköy adıyla Dinar Merkez Bucağı'na bağlı bir köydür.
6)            İl-dere/ELDERE: 1571 tarihli defterde kaydı bulunan ve meskûn olmayan mezra anın hububat ve resm-i zeminden 500 akça hâsılı mevcuttur. Bu mezra şimdi Dinar Merkez Bucağı’na ELDERE adıyla bağlı bir köydür
7)            Kara-kuyu/KARAKUYU: Aynı şekilde adına yalnızca 1571 tarihli defterde rastlanan ve meskûn olmayan mezraanm 400 akça hâsılı bulunmaktadır.
Bu mezraa şimdi Dinar Merkez Bucağı'na KARAKUYU adıyla bağlı bir köydür.
 
B)           GEYİKLER'E TÂBİ YERLEŞİM MERKEZLERİ
 
1.            Geyikler Merkeze Tâbi Köyler
1)            Abdallu: II. Bâyezıd döneminde 1 imâm, 6 hane, 1 kürekçi, 1 mücerred. ve 1 kürekçi bulunurken; 1520'de 14 hane, 2 k., 4 m. ve 4 kürekçi; 1530'da 15 hane, 8 m.; 1571'de ise 33 hane, 11 k., 1 m. bulunmaktadır. Köyde buğday, arpa, soğan, yulaf, erzen, afyon ve bostan ziraatı yapılmakta, ayrıca bağcılık, arıcılık ve hayvancılıkla da iştigal edilmekteydi. Yine köyde çeltik ziraatı için Düden adlı bir ark mevcuttu. Bu ark, 1520 tarihinde Kızılbaş fetretinden dolayı ekilmediğinden hariçten gelenler de 15 müdemekkin çeltik ekilmiştir. Köyün hâsılı ise II. Bâyezıd döneminde 3145; 1520'de 4604; 1530'da 6000; 1571 'de ise 9381 akçaydı.
2)            Akça-pınar : Adına sâdece II. Bâyezıd devri defterinde rastladığımız köyde, bu tarihte 1 imâm, 6 hane 1 k. bulunup, buğday ve arpa zirâati yapılmakta ve 806 akça hâsıl elde edilmekteydi.
3)            Akça-virân': Köyde II. Bâyezıd döneminde 6 hane, 2 sipâhi-zâde mütemekkin iken; 1520'de 3 hane, 2 k., 1 m., 1 pir ve 12 sipâhi-zâde; 1530'da 4 hane., 1 pir ve 17 sipâhi- zâde; nihâyet 1571'de ise 7 hane, 3 k., 1 muâf, 3 sipâhi-zâde ve 1 bî-zebân (dilsiz) mevcuttur. Söz konusu köyde buğday, arpa, yulaf, burçak, mercimek, afyon ve bostan yetiştirilmekte, bunun yanı sıra bağcılık, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşılmaktaydı. Köyün hâsılı ise II. Bâyezıd döneminde 1629; 1520'de 1669, 1530'da 1449; 15171 'de ise 2500 akça idi.
4)            Akça-saz:   Daha önceleri sazlık olan ve ziraatı kâbil olmayan Akça-saz Köyü'nde 1530 ve 1571 'de sipâhiye tâbi herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Köyün hâsılâtı ise 1530'da 699 akça; 1571 ’de ise 300 akçaydı.
5)            Apa : Adına ilk defa 1520 tarihli defterde rastladığımız bu köyde, söz konusu tarihte I imâm, 52 hane., 11 k., 22 m., 2 muhassıl, 1 pir ve 4 sipâhi-zâde mütemekkindir. 1530'da ise 1 imâm, 82 hane, 19 mücerred, 1 sâhib-i berât, 2 sâhib-i vakf, 1 muhassıl, 1 marîz, 7 sipâhi-zâde; 1571 'de ise 2 imâm, 114 hahe, 28 k., 4 m., 3 pir, 1 malûl,1 âmâ, 2 sipâhi ve 10 muâf bulunmaktadır. Köyde buğday, arpa, bostan, soğan, afyon mahsulâtı elde edilmekte, yine hayvancılık, meyvecilik ve bağcılıkla uğraşılmaktaydı. Köyün hâsılı 1520’de 3114 akça; 1530'da 3044 akça; 1571 'de ise 4587 akçadır.
 
6 ) Arucuk-vîrân : II. Bâyezıd döneminde Cânî Köyü'ne tâbi bir mezraa olan, ancak söz konusu köy susuz olduğu sebepten köy ahâlisi Arucuk-vırân Mezraası'na taşınmıştır. Bu durumda Cânî Köyü bir süre sonra harâp olduğundan mütevellid Arucuk-vîrân Mezraası karyeye tahvil eylemiştir. Nitekim II. Bâyezıd dönemindeki defteri müteâkip tüm defterlerde Arucuk-vîrân karye olarak mukayyeddir. Köyde II. Bâyezıd döneminde 5 han, 6 sipâhi-zâde; 1520'de 2 hane, 1 kara., 8 sipâhi-zâde; 1530’da 4 hane,1sipâhi ve nihâyet 1571'de ise 5 hane 1 k., 11 sipâhi-zâde mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, burçak, bostan zirâati yapılan köyde, bağcılık ve arıcılık ile de uğraşılmaktaydı. Köyün hâsılı II. Bâyezıd döneminde 1199; 1520'de 672; 1530'da 590; 1571'de ise 2318 akçadır.
7             Aşağı-lorgaz--Norgaz /PINARLI: Adına ilk defa 1520 tarihli defterde rastladığımız bu köyde, aynı tarihte 11 Hane, 1 kara, 3 müezzin. mukayyed iken, 1530'da 15 hane, 2 m., 1 pir, I marîz bulunmaktadır. 1571'e gelindiğinde ise köyde 26 hane, 4 k. ve 1 pir mütemekkindir. Köyde zirâati yapılan mahsûller buğday, arpa, yulaf, kepek, bostan, ceviz, afyondur. Bunun yanı sıra bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık ile uğraşılmaktadır. 1520'de köyde harâb bir değirmen bulunmakta iken, sonraki tarihlerde bununla ilgili bir kayıt yoktur. Yine köy sınırlan dâhilinde Evdek ve Yund-oluğu adlı iki yaylak mevcuttur. Köyün hâsılâtı ise 1520 ve 1530 tarihlerinde aynı olup 2301 akçadır. 1571 'de ise köy hâsılatı 3000 akçaya.yükselmiştir.
Cumhuriyet döneminde Norgaz adıyla bilinen köy şimdi ise Pınarlı adıyla Dinar Merkez Bucağı'na bağlıdır.
8)            Avdan : II. Bâyezıd döneminde Hamza-vîrânı Köyü'ne bağlı bir mezraa olan Avdan, 1520 tarihinde yine Geyikler'e tâbi olarak belirtilen bir mezraa iken, sonraki tarihlerde karyeye tahvil eylemiştir. 1520rde Avdan Mezraası'nda 9 h., 1 k., 2 m., 1 pir ve 1 de Hisar Köprüsü meremmetçisi bulunurken; 1530’da 6 h., 1 m,, 1 pir, 1 malûl, 1haymâne, 1 köprü meremmetçisi mütemekkindir. 1571'de ise 11 h., 2 k., 9 köprü meremmetçisi mevcuttur.(Köprü Mimarı) Köprü meremmetçilerinden birinin bu tarihte aynı zamanda imâm olduğu görülmektedir. Köyde yetiştirilen mahsûller buğday, arpa, yulaf, burçak, afyon ve bostandır. Hayvancılıkla uğraşıldığı da anlaşılmaktadır. Köyün hâsılı ise 1520'de 1298 akça; 1530’da 560 akça; 1571’de ise 1565 akçaydı..(NOT; Avdan köyümüzde 1571 yılında 9 köprü mimarının bulunması dikkatimizi çekmiştir)
Köy günümüzde Dinar Merkez Bucağı'na bağlı bir köydür.
 
9)            Bağhıca'?: Bu köy, II. Bâyezıd dönemi ve 1520 tarihinde Geyikler'e tâbi olarak kaydedilmişken, 1530 tarihinde ise Homa’ya tâbi olarak yazılmıştır. 1571 rde ise burası koy değil mezraa olarak yine Homa'ya tâbi olarak mukayyeddir. Lâkin biz köylerin tasnifinde ilk iki mufassal defteri esas aldığımızdan bu köyü Geyikler'e tâbi köyler arasında zikrettik. Köyde II. Bâyezıd döneminde 2 h., 1 sipâhi-zâde; 1520'de 1 h., 1 m. ve 14 sipâhi-zâde; 1530'da 2 h., 4 mazûl, 1 mütekâid ve 10 sipâhi-zâde mütemekkindir. 1571'de ise mezraada sipâhiye tâbi herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Köyde zirâati yapılan ürünler buğday, arpa ve yulaftır. Yine 1520 tarihinde köyde hayvancılık yapıldığı da anlaşılmaktadır. Köyün gelirlerine gelince II. Bâyezıd döneminde 369; 1520'de 482; 1530'da 380; 1571’de ise 1200 akçadır.
10)         Baş-kaya: Geyiklerin köyü olarak kaydedilmiş,Tanrı-vermiş Subaşı kızının vakfı olan köy her türlü raiyyet rüsûmundan muâf olmakla berâber, gailesinin öşrünü II. Bâyezıd döneminde zâim Hamza Bey’e, sonraki tarihlerde sipahiye ödemekle mükellefti. Bununla birlikte köyde II. Bâyezıd döneminde 8 h., 1 m.; 1520'de sâdece 2 kürekçi mütemekkindir. Köyde 1530'da ve 1571'de ise herhangi bir nüfus bulunmuyordu. Köyde zirâati yapılan mahsûller buğday, arpa ve bostandır. Yine bağcılık köydeki uğraşlardan birisidir. Ayrıca köyde Sultan Argı adlı bir çeltik argı bulunmakta ve çeltik zirâati yapılmaktaydı. Köyün hâsılâtına gelince, II. Bâyezıd döneminde 3626 akça; 1520'de 2600 akça; 1530'da 900 akça; 1571'de ise 600 akçaydı.
11)         Bey : II. Bâyezıd dönemi ve 1520'de Geyikler'e tâbi olarak kaydedilmiş olan köy, 1530 ve 1571 tarihlerinde ise Homa’ya tâbi olarak yazılmıştır. Köyde nüfus olarak ise II. Bâyezıd döneminde 9 h., 1 muhassıl, 2 sipâhi-zâde. 2 ortakçı; 1520'de 4 h.,2 sipâhi-zâde; 1530’da 10 h., 1 m.; 1571 'de ise 32 h., 5 k., 1 m. ve 1 duacı bulunmaktadır. Buğday, arpa, afyon, ceviz, erzen, yulaf, soğan, bostan, pamuk zirâati yapılan köyde, ot yetiştirilmekte, bağcılık, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşılmakta, yine buğdaydan elde edilen un için öşr verilmekteydi. Köy sınırlan dâhilinde ikisi ding değirmeni olmak üzere 7 adet değirmenden başka, Bel-oluğu ve Uludağ adlı iki yaylak ve bir kışlak bulunuyordu. II. Bâyezıd döneminde köyde bulunan ortakçı çiftliklerinin geliri ise 400 akçaydı. Köyün hâsılatına gelince, II. Bâyezıd döneminde 4268; 1520'de 2128; 1530'da 1419; nihâyet 1571 'de ise 6653 akçaydı. Bâyezıd döneminde 1502; 1520'de 1134; 1530'da 1805 ve 1571'de ise 2999 akçadır.
12)         Bozca-kırı ?: Adına sâdece 1520 tarihli defterde rastladığımız bu köyde, bu tarihte herhangi bir nüfus bulunmamakta, Ahâlî olan köy hâriçten gelenlerce ekilmektedir. Köyde zirâati yapılan mahsûller buğday, arpa, yulaf, burçak, pamuktur. Köyün hâsılı ise 684 akçadır.
13)         Boz-samed ?: Defterlerde cemâat-i yörükân olarak kaydedilmesine rağmen mütemekkin oldukları ve meskûn bulundukları yere de karye-ı Boz-samed denildiği belirtilmektedir. Köyde II. Bâyezıd döneminde 23 h., 1 k., 1 gâib; 1520'de 9 h., 3 k., 5 m.; 1530'da 19 h. 4 m., 1571'de ise 22 h., 1 m. ve 1 duâcı mevcuttur. Köy halkı sâdece buğday zirâati yapmakta, bunun yanı sıra bağcılık ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyün hâsılı II. Bâyezıd döneminde 1359; 1520'de 1153; 1530'da 338; 1571’de ise 1263 akçaydı.
14)         Cühûdlu: II. Bâyezıd döneminde 4 h., 1 k., 1 ortak, 1 sipâhi-zâde bulunan köyde; 1520'de 1 hatîb, 7 h., 1 k., 1 m., 4 sipâhi-zâde; 1 hatîb, 9 h., 1 âmâ; 1571’de 6 h.,1 k., 1 m., 3 sipahi ve 2 sipâhi-zâde bulunmaktadır. 1520 ve 1530 yılında hatîb olarak kaydedilen kişi aslında Geyikler Câmisi'nin hatîbi olup köyde ikâmet etmektedir. Köyde zirâati yapılan mahsûllere gelince, buğday, arpa, yulaf, bostan, çeltik, soğan, burçak başlıcalarıdır. Yine bağcılık köy halkının uğraşları arasındadır. Köyün hâsılâtı ise II.Bâyezıd döneminde 1502; 1520'de 1134; 1530'da 1805 ve 1571'de ise 2999 akçadır.
15)         Deveci : II. Bâyezıd ve 1520 tarihli defterde Deveci olarak mukayyed olan köy, 1530 ve 1571’de ise Deveci-öyüğü şeklinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte ilk iki tarihte Geyikler'e tâbi kaydedilen köy, sonraki iki tarihte ise Geyikler Kutlu-diğin'e tâbi olarak yazılmıştır. Köyde II. Bâyezıd döneminde 24 h., 2 m., 1 ortakçı bulunurken; 1520'de 1 imâm, 12 h., 2 k., 3 m.; 1530'da 1 hatîb, 17 h., 1 m., 2 muhassıl, 1 sâhib-i berât, 1 pir, 1 sipâhi-mazûl; 1571'de ise 1 imâm, 1 hatîb, 1 müezzin, 31 hane, 1 k., l'de pir mütemekkindir. Zirâati yapılan mahsûllere gelince buğday, arpa, yulaf, bostan, soğan, afyon, ceviz başta gelmektedir. Bağcılık ve meyvecilik önemli uğraşlardır. Bunlara ilâveten 1571 tarihinde köy sınırları dâhilinde bir değirmen, bir de Donbay-yurdu isimli yaylak bulunmaktadır. Köyün her dört tarihteki geliri ise sırasıyla 2350, 1928, 1388, 6200 akçaydı.
 
16           Dikici: Köyde II. Bâyezıd döneminde 22 hane 1 ortakçı; 1520’de 19 hane 3 k., 1 m., 2 pir ve 5 sipâhi-zâde; 1530'da 25 hane, 1 m., 1 pir, 17 sipâhi-zâde; 1571'de ise 35 hane 5 k., 2 m., 2 duâcı, 12 seyyid-zâde, 1 sipâhi ve 5 muâf mütemekkindir. Köyde zirâati yapılan başlıca mahsûller buğday, arpa, yulaf, afyon, ceviz ve çeltiktir. Bunlara ilâveten bağcılık ve meyvecilikle iştigal olunmaktadır. Köy sınırları içerisinde, 1571'de biri harâp olmak üzere 6 değirmen ve Dikici-alanı adlı bir yaylak bulunmaktadır. Köyün hâsılatı ise II. Bâyezıd döneminde 2067 akça, 1520'de 2104 akça, 1530'da ise 2364 akça, 1571 'de ise 4000 akçaydı.
Bu köy şimdi Dinar Merkez Bucağı'na bağlıdır.
17           Duman-adası DUMAN: İlk defa 1520 tarihli defterde adına rastladığımız bu köyde, aynı tarihte 4 h., 1 k., 2 m., 2 pir ve 15 kürekçi; 1530'da 1 imâm, 33 h., 1 m.; 1571’de ise 14 h.? 1 malûl ve 12 muâf bulunmaktadır. Köyde buğday, arpa, melez, afyon, burçak, nohud, bostan, soğan ve bol miktarda çeltik zirâati yapılmaktadır. Hayvancılık, bağcılık ve arıcılık da diğer uğraşlardır. Köyün hâsılatı 1520'de 18279 akça; 1530 ve 1571'de ise 4084 akçaydı.
Köy şimdi Duman adı ile Dinar Merkez Bucağı'na dâhildir.
18           Gelincik-virânı KEKLİCEK: II. Bâyezıd devri defterine göre 3 muâf 1528'de 1 muâf; 1571'de ise herhangi bir nüfus bulunmayan köyün, her üç tarihte geliri sırasıyla 160 ve 400'er akçadır.
Bu köy günümüzde Keklicek adıyla Dinar Donbayova Bucağı'na bağlıdır.
19           Geri?: II. Bâyezıd döneminde 4 h., 1 m., 1 gâib, 4 kürekçi ve 1 reis-i çeltiğin bulunduğu köyde, sonraki tarihlerde herhangi bir nüfus bulunmamaktadır. Bunun sebebi köy halkının kimisinin fevt olması, kimisinin de Kızılbaşa katılmasıdır. Bu sûretle köy reâyâdan hâlî kalmış ve hâriçten ekilir olmuştur. Köyde zirâati yapılan mahsûller buğday, arpa, yulaf, burçak, soğan, bostan ve çeltik olup, ayrıca bağcılıkla uğraşılmaktadır. Köyün hâsılları ise II. Bâyezıd döneminde 3567 akça; 1520'de 4666 akça; 1530’da 1400 akça; 1571'de ise 2000 akçadır.
20           Gollüce KÜLLÜCE: II. Bâyezıd döneminde 13 h., 1 k., 1 m.; 1528'de 19 h., 4 k., 1 m., 1 muâf; 1571'e gelindiğinde ise 42 h„ 5 k., 1 m.in mütemekkin olduğu köyde buğday, arpa, burçak, nohud, mercimek, afyon zirâati yapılmakta ve hayvancılık ile uğraşılmaktaydı. Köyün gelir yekûnu İse her üç tarihte sırasıyla 715, 2015 ve 2115 akçaydı. Köy şimdi Küllüce adıyla Başmakçı İlçesi Dâhilinde.
21           Göynük?: II. Bâyezıd döneminde 8 h., 2 sipâhi-zâde; 1520’de 4 h., 1 k., 2 m., 1 pir; 1530'da 7 h., 1 m., 1 pir; 1571'de ise 19 h. ve 1 pir bulunmaktadır. Köyde zirâati yapılan mahsûller buğday, arpa, yulaftır. Bağcılıkla da uğraşılmaktadır. Ayrıca köy sınırlan dâhilinde bir yaylak ve 2 değirmen mevcuttur. Köyün gelir yekûnu ise II. Bâyezıd döneminde 1205; 1520'de 1243; 1585; 1571'de İse 2400 akçaydı.
22           Hamza-vîrânı-?: II. Bâyezıd döneminde Avdan Mezraası ile birlikte kaydedilen bu köy sonraki tarihlerde müstakil, 1571 tarihinde de Homa'ya tâbi olarak kaydedilmiştir. Köyde II. Bâyezıd döneminde sâdece 2 sipâhi-zâde mevcut olup, bu tarihte hâriçten gelenlerce ekilmektedir. 1520'de 5 h., 2 k., 1 m. bulunan köyde; 1530'da sâdece 8 h. mukayeddi. 1571 'e gelindiğinde ise 7 h., 1 k. mütemekkindi. Buğday zirâatinin yoğun olarak yapıldığı köyde, ayrıca arpa, yulaf, bostan yetiştirilmekte, meyvecilik ve hayvancılıkla da uğraşılmaktaydı. Köyün hâsılı ise II. Bâyezıd döneminde 876 akça, 1520'de 4200 akça, 1530'da 5492 akça, 1571'de ise 14261 akçaydı.
23           Hisar HİSARALAN: II. Bâyezıd döneminde 8 h., 2 k., 2 m., 9 kürekçi, 1 âmâ, 2 muâfin bulunduğu köyde; 1520’de 1 imâm, 13 h., 2 k., 7 m., 1 pir, 1 sipâhi-zâde, 8 kürekçi; 1530’da 1 imâm, 22 h., 9 m.; 1571'de ise 23 h., 4 k., 1 sâhib-i berât bulunmaktadır. Buğday, arpa, yulaf, bostan, ceviz, burçak, soğan ve çeltik zirâati yapılmakta, hayvancılıkla uğraşılmaktaydı. Ayrıca çeltik zirâatine oldukça etkisi olan Sultan isimli nehr-İ çeltik köy sınırları dâhilindeydi. Köyün gelirler toplamı ise II. Bâyezıd döneminde 5830; 1520'de 5982; 1530'da 5570; 1571'de ise 6000 akçaydı.
Köy şimdi Hisaralan adıyla Dazkırı Merkez Bucağı dâhilindedir.
24           İl-deniz?: Adına ilk üç defterde rastladığımız bu köy hâli yer olup, hâriçten gelenlerce ekilmektedir. Köyde buğday, arpa, yulaf ve soğan zirâati yapılmaktadır. Köyün hâsılâtı ise II. Bâyezıd döneminde 760 akça, 1520'de 715 akça, 1530'da ise 986 akçaydı.
 
25           ipek ?: II. Bâyezıd döneminde 5 h., 2 m., 15 kürekçinin bulunduğu köyde; 1520'de 4 h., 1 k., 2 m., 1 muhassıl ve 14 kürekçi; 1530'da 22h., 8 m., 1 pir; 1571’de ise 43 h., 11 k., 1 m. mukayyeddir. Köyde buğday, arpa, yulaf, soğan, çeltik, afyon ve oldukça az mercimek zirâati yapılmakla berâber, hayvancılık, arıcılık, bağcılık ve meyvecilikle de uğraşılmaktadır. Yine köyde, çeltik zirâati için bir çeltik arkı ve yaylak bulunmaktadır. Köyün gelirleri ise II. Bâyezıd döneminde 11044 akça; 1520'de 7168 akça; 1530’da 3250 akça; 1571’de ise 5394 akçaydı.
26           İzci-öyüğü?: II. Bâyezıd ve 1520 tarihli defterlerde mezraa olarak kayıtlı olan İzci-öyüğü tüm tarihlerde Gâzî-virân Mezraası ile birlikte kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 1530 ve 1571 tarihli defterlerde İzci-öyüğü’nden karye olarak söz edilmektedir.2.Bâyezıd döneminde meskûn olmayan, 1520'de 4 h., 2 gâib; 1530'da hâlî; 1571'de ise 6 h., 2 k.nın mütemekkin olduğu köyde; buğday, arpa, yulaf, mercimek, burçak, piyaz, bostan, nohud zirâati yapılan köyde, bir de yaylak bulunmaktadır. Köyün hâsılâtı II. Bâyezıd döneminde 987; 1520’de 5158; 1530'da 3058; 1571’de ise 6361 akçadır.
27           Karaca-kuyu?: Sâdece II. Bâyezıd dönemi defterinde adına rastladığımız köyde bu tarihte herhangi bir nüfus bulunmamaktadır. Hâriçten gelenlerce zirâat olunan köyde buğday ve arpa yetiştirilmektedir. Köyün hâsılı ise 400 akçaydı.
28           Kara-koymac?: II. Bâyezıd döneminde 4 h. bulunan köyde; 1520’de sipâhiye tâbi herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Buna karşın 7 sipâhi-zâdenin olduğu köyde, 1530'da ise 9 sipâhi-zâdenin mütemekkindir. 1571'de ise köyde 4 h., I k. mevcuttur. Buğday, arpa, yulaf, çeltik zirâati yapılan köyde, bağcılık ve arıcılıkta yapılmaktadır. Köyün hâsılatı II. Bâyezıd döneminde 1010 akça; 1520’de 830 akça; 1530'da 620 akça; 1571'de ise 1300 akçaydı.
29           Kavak-kuyusuYENİCEKÖY: İlk defa 1520 tarihli defterden adını öğrendiğimiz köyün bir diğer adı Yenice-köy’dür. Köyde bu tarihte 5 h.; 1 k., 2 m., 1 muhassıl mevcut iken; 1530'da 10 h., 3 m., 1 muhassıl ve 3 sipâhi-zâde vardır. 1571’de ise köyde 18 h., 6 k,, 1 m. mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, bostan zirâati yapılan köyde, hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Köyün gelirleri 1520'de 1605; 1530'da 1205; 1571’de ise 2753 akçaydı.
30           Kesr-vîrânı?: II. Bâyezıd döneminde karşımıza karye olarak çıkan köyün adına 1520 ve 1530 tarihlerde rastlamlmamaktadır. Buna karşın 1571 defterinde bu köy mezraa olarak kayıtlıdır. II. Bâyezıd döneminde herhangi bir reâyâmn bulunmadığı köyde, 1571'de de herhangi biri mukayyed değildir. Buğday, arpa, soğan, afyon ve burçak zirâati yapılan köyün II. Bâyezıd döneminde hâsılı 956 akça, 1571'de ise 2265 akçaydı.

DEVAM EDECEK 

GELECEK 6.BÖLÜM  = 16 /3 6 YERLEŞİM  KÖYLERİ
                                                                                           
 
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:13
Öğle 12:47
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:28