20 Ocak 2017 Cuma 00:31
FETÖ’DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ’DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
 
FETÖ/PDY Örgütü; “coğrafi”, “sektörel'”ya da “kurumsal” anlamda, “İmam” olarak ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir.
FETÖ/PDY mensuplarınca “Kâinat İmamı” ve "Mehdi” olarak kabul edilen Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, Bölge İmamları, İl İmamları, İlçe İmamları, Esnaf İmamları, Semt İmamları, Ev imamları üzerinden Örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır. Örgütün yurt içinde toplum tarafından bilinen eğitim kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ekonomik kuruluşları, medya organları ve sağlık kuruluşlarının Türkiye Mütevellisine bağlı ayrı sorumluları bulunmaktadır. Bunlar örgütün önemli birer finans kaynağı olmanın yanı sıra, taban kazanmak ve algı operasyonları yapmak maksatlarıyla da kullanılmaktadır.
 
TÜRKİYE İMAMINA BEŞ BÖLGE İMAMI BAĞLI
Türkiye’den sorumlu imama, beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan sorumlu imamlar bağlıdır. Her şehir büyüklüğüne göre alt bölgelere, bölgeler semtlere bölünmüş olup; her birisinin başında ayrı bir yetkili (imam) atanmıştır. Semt imamlarının altında o semte bağlı evlerin, ışık evlerinin imamları yer alır.
Her bölgenin başında da yine bir imam (bölge imamı) vardır. Başındaki imamla beraber bir de 'eğitim danışmanı' bulunmaktadır. İmam, daha çok işin finansal ayağını oluşturan esnaf sisteminin uygulanmasını sağlarken; paralel yapının temelini oluşturan talebe kısmının başında 'eğitim danışmanı’ bulunur. Bu beş bölge; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Erzurum bölgeleridir.
 
HER İLİN BİR MUHASEBECİSİ VAR
Bölgeler, illerden oluşur ve üstte “Bölge İmamı”, altında ise “İl İmamları” bulunur. İller de, “büyük iller” ve “küçük iller” olarak ikiye ayrılır.
İmamlar, işin para kısmından ve maddi anlamda her şeyden sorumludurlar. Küçük bölgelerin parası, büyük bölgenin muhasebecisinde toplanır. Her büyük bölgenin, her eyaletin ve her ilin birer muhasebecisi vardır. Yapı, yukarı doğru bu şekilde sıralanır.
Ast-üst ilişkisi, askeri bir hiyerarşiden daha sistemlidir. Toplanan paralar için hiçbir zaman makbuz verilmez. Bölge imamına ve muhasebecisine sonsuz güven vardır.
 
 
 
//
 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Hiyerarşisi:
Örgüt, Fetullah Gülen’i kâinat imamı olarak en üst noktaya koymakta, bu durum harici örgüt içinde hiyerarşi genel olarak dikey ve yatay yapılanma olmak üzere oluşturulmuştur.
Örgüt üyelerini hiyerarşik yapı içerisinde birbirine bağlayan temel öğeler;
  • Örgüt tek tip insan yetiştirme gayreti ile düşünmez, sorgulamaz insan profilleriyle birbirine olan bağlarını güçlendirmiştir. Lider örgütün birlikteliği ve devamı için çok önemlidir.
  • Lidere rabıta, yani tam bağlılık çok önemlidir ve ana unsurlardan birini teşkil eder. Fetullah Gülen’in, rüyalarında Peygamber Efendimizle istişarede bulunması gibi safsataların propagandasının yapılması lidere bağlılık artırmıştır. Örgüt Liderine kutsiyet addedilmiş, her emri harfiyen uygulanmıştır.
  • Örgütü ayakta tutan ve hiyerarşisi güçlendiren ise, üste itaat, üstün dediklerini sorgulamadan yapmaktır.
  • Sistematik olarak yapılan, sohbetler, etkinlikler ile birliktelik ve altlık üstlük ilişkileri tamamen örgüt içindeki üyelerince benimsenmiştir.
  • Örgüt üyeleri, kendi cemaatlerinin dışında bir hayat olmadığı düşüncesinin örgüte bağlılığı ve hiyerarşisini güçlendiren etkenlerdir.
 
FETULLAH GÜLEN KENDİNİ BİR İLAHİ EMİR OLARAK GÖRMEKTEDİR
Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hâkim ve önder Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde Kainat İmamı olarak görülmektedir. Yönetici, ilahi kıymet, muhterem, önder Fetullah GÜLEN, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı değildir. Fetullah Gülen ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamaktadır.  O, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin içinde değil önünde ve üstünde görür. Söylediklerine aykırı hareket edebilir, onları değiştirebilir, her türlü yasağı kaldırabilir, yepyeni bir yasak getirebilir, daha da önemlisi kendini dini hükümleri değiştirebilir otorite olarak görmektedir.
Örgütü bilfiil ve bizzat idare eden Fetullah Gülen'dir. Diğer yöneticiler onun verdiği yetki ile onun adına görev yaparlar. Örgüt yukarıdan aşağıya doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir. Örgütün kurucu ve baş önderi, “Kâinat İmamı” “Kutsal İnsan”, “Büyük Efendi”, “metafizik âlemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan”, “Mehdi”, “Mesih”, “Kutsal Kişi”, “Muhterem”, “Hoca Efendi”, sıfatlarıyla ifade edilen Fetullah Gülen'dir.
 
BÜTÜN İŞLER KAİNAT İMAMININ TALİMATIYLA YÜRÜTÜLDÜ
Kâinat imamlığı, örgütün her türlü işi ile ilgilenip üst karar veren temel ideolojik ve doktriner birimidir. Bütün işler örgütte kâinat imamının talimatıyla yürümektedir. Örgüte kâinat imamı her hafta sesini internet üzerinden duyurmaktadır. Örgütün kadrolarının topladığı bütün bilgi ve belgeler örgütü yöneten kişide toplanır.
FETULLAH GÜLEN’İN İÇTİKLERİNİN ARTIKLARINI İÇMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Örgüt içinde Fetullah Gülen şu şekilde tanımlanmaktadır; İnsanüstü bir varlık olarak görülmektedir. Bu insanüstü varlığın yarım bıraktığı yiyecek atığı veya suyu, içeceği bile olağanüstüdür. Örgüt üyeleri onun içtiği çay veya suyun artığını içmek için sıraya girer ve ona kutsiyet atfederler.
O peygamberler, evliyalar ve diğer din büyükleriyle mana âleminde bulaşan ve görüşen onlarla istişare eden bir kimsedir. Ev ve yurtlardaki dini olduğu söylenen sohbetlerde işlenen önemli temalardan biri budur. Bir kimse bu temaya iman etmediği müddetçe gerçek bir üye olamaz ya da onların ifadesiyle iman etmiş sayılmaz. Tam bir teslimiyet için bu gerçek olarak kabul edilmelidir.
Örgüt, üyelerine onu bir Mehdi, Mesih veya Muhterem olarak tanıtmaktadırlar. Mehdi ve Mesih ahir zamanda ortaya çıkacağına inanılan üstün vasıflı insanlardır. Muhterem ise onu aziz göstermek ve hatırı sayılan saygı duyulan bir kimse olarak topluma sunmak için son yıllarda sıkça kullandıkları bir ifadedir.
 
FETULLAH GÜLEN GERÇEKTE SIRADAN BİR VAİZDİR
Gerçekte o ne Mehdi, ne Mesih ve ne de Muhteremdir. Kendisini iyi gizleyen bir terör örgütlenmesinin kurucusu ve yöneticisi iyi bir eğitim alamamış sıradan bir vaizden ibaret hiç bir insanüstü özelliği ve niteliği bulunmayan sıradan bir insandır. Örgüt üyelerinin inançlarının tersine ne kerameti ve nede olağanüstü bir kudreti vardır. Bütün bildiği ve keramet gibi gösterdiği, örgütün ona gizlice dinleyip sağladığı bilgilerden ibarettir. Dini çarpıtarak aktardığı bilgiler ise mantıksızdır ve günümüzün sorunlarını çözmekten uzaktır. Örgütü dışında hiç bir anlam ifade etmemektedir.
//
//
Dikey Yapılanma/Yedi Katlı Piramit:
Kâinat İmamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma; İsmailiye Mezhebindenin ve köken olarak da Zerdüştlük Dininden alınmıştır. Zerdüştlük Dini ve ondan mülhem İsmaili Mezhebinde yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir. İsmailiye, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır. Bu esasları aynen Fetullah Gülen  de tatbik etmektedir. Gök ve uzayla Uzayla ilgilenen ve birçok okul veya şirket ismini buradan seçen örgüt, benzer bir yedi derece takıntısı ile hareket ederek, mensuplarını Fetullah GÜLEN yedi tabakaya ayırmıştır. İsmailiye tarikatının piri yedinci derecede oturur ki bu mertebe Allah'tan doğrudan emir alan imamlık makamıdır. İmam helali haram ve haramı helal yapabilir. Ona mubah olmayan hiç bir şey yoktur. Bu esaslar aynen Fetullah Gülen'in örgütünde de geçerlidir.
Örgüt içinde hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet, hem örgüte, hem liderin emrine, ona atfen verilen göreve adanmışlıktır.
Örgüt, sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı kuruluşlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlıklar onun denetimine girip kolluk gücüne dönüşmektedir. Bu durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen yapılanma kayıtsız şartsız bir örgüt egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır. Örgütün insanlara egemenlik kurduğu bir alan sunup buna inandırması teşkilatlanmasını güçlendirmiştir.
 
İŞTE ÖRGÜTÜN 7 KATLI PİRAMİTİ
Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanır. Kastlar arasında geçiş mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler. Aşırı bir kast sistemi geliştiren Fetullah Gülen örgütünde de bağımlılık ve kademelenme en aşırı düzeydedir.
Birinci Kat:
Halk tabakası: Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiilî ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olamayan örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizdir. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur İslamî duyarlılık ve din duygularıdır.
İkinci Kat:
Sadık tabaka: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmî kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gereklidir.
Üçüncü Kat:
İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayrı resmî faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri yer alır.
Dördüncü Kat:
Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.
Beşinci Kat:
Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebilir.
Altıncı Kat:
Has Tabaka: Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar, azillere bakar. Fetullah Gülen atar.
Yedinci Kat:
Kurmay Tabaka; Fetullah Gülen’e doğrudan bağlı atamasını yaptığı seçkin kesim, (On yedi kişilik kurmaylardan oluşur) Bu tabakada yer alanlardan bazıları, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, v.b.
 
SEMPATİ BESLEYEN ALT TABAKA
Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Sempati besleyen kimseler örgüt hiyerarşisi içinde yer almazlar. Örgüte karşı herhangi bir olumsuz düşünceleri yoktur. Örgütün bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler. Örgütten talimat almazlar ve rapor vermezler. Örgüte zaman zaman maddî yardım yaparlar, devamlı olmamak şartıyla örgüt lehine bazı faaliyetlere de katılırlar. Bunlar örgütün iç yüzünü bilmeyen görünüşteki yüzünü gerçek sanan kimselerdir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci, akademisyen gibi bir çok alana yayılmış geniş bir sempatizan çevresi bulunan örgüt, zamanı geldiğinde ve en kritik anlarda bu tabandan yaralanarak lehine fiili durum oluşturmaktadır.
 
EN ÜSTTE FETHULLAH HOCA ARŞI YER ALIYOR
Bu yapının yedi katmanının en üstünde “Fetullah Hoca Arşı“ yer almaktadır. Beşinci, altıncı ve yedinci katmanlar örgütü yöneten katmanlardır. Yedinci ve altıncı katmandakilerin örgütten kopmalarına kesinlikle izin verilmez. Altıncı katmandakiler, Fetullah Gülen’in bildiği ve takip ettiği hayati hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar. Beşinci katmanda ise çok nadir örgütten kopmalar olmuştur. Kopanlar mutlaka örgüt tarafından takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Örgütü dördüncü katman bir arada tutar ve alt katmanlardakilerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk üç katmanda yer alanlar yürütmektedir.
 
Yatay Yapılanma/Hücre Tipi Zincir Yapılanma:
Örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için ayrıca örgütü hücre tipinde yatay örgütlemiştir. Hücreler genellikle en fazla beş kişiden oluşmakta ve bir abla/abiye bağlı bağlı birimdir. Hücredeki kişi sayısı bazı kurumlar için üç ve bazı kurumlarda (TSK için) birebirdir. Ayrıca her hücre abi veya ablası da bir başka hücrede yer almaktadır.
Örgüt, her bir lokması bir hücreden oluşan zincirler şeklinde üst imamlara bağlanmakta ve nihayet ülke kıta ve üst örgüt yöneticilerine bağlanmaktadır. Kamu kurumları içindeki örgüt yapılanması bir hücre ile başlayıp orada kadrolaşma sağlandıkça başka hücrelerin eklenmesiyle veya büyüyen hücre bölünerek yeni bir hücre oluşturulup sohbet grubu şeklinde yapılanmaktadır. Her bir hücreye sorumlu bir imam atanarak yapılanmanın genişlemesi sağlanmaktadır. Eğer kadrolarda örgüt mensubu çok fazla ise hücreler binlere, on binlere kadar artabilmektedir. Kuruma atanan üst sorumlu imam ise hücrelerin tamamından sorumlu olarak faaliyet yürütmektedir.
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sandıklı'daki kaçak fetöcüler. 2017-01-20 22:06:53

Bazı illerden kaçarak Sandıklı'da saklanan fetöcüler, burada bize birşey olmaz diye geziyorlar. Burada aranmadıkları için çok rahatlar. Belkide diğer illerde arandıkları halde burada kimse onlara dokunmuyor. Gerekli önlemlerin alınması lazım.