Avlanma izin genelgesi yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

AFYONKARAHİSAR 21.06.2021, 16:57
Avlanma izin genelgesi yayımlandı

Avlanma izin genelgesi yayımlandı


 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Avcı Dernekleri ve Av Bayileri Aracılığıyla Avlanma İzin Kartı Satışı ile ilgili genelge yayınladı.

Genelge

Av ve yaban hayatı kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi çerçevesinde eğitim ve denetim çalışmalarının yanı sıra, avcılığın düzenlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Bu çerçevede avlanma izin kartlarının (avlanma izin ücreti) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun (Kanun) 1, 2, 3 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen hükümleri çerçevesinde, dernek ve/veya av bayileri ile işbirliği yapılarak avcılara temininin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Bu itibarla; genelge kapsamında öncelikli olarak avlanma izin kartı verme hizmeti protokolü hükümlerini kabul eden avcı dernekleriyle, avcı derneklerinin talep etmemesi durumunda ise il, ilçe ve beldelerde faaliyet gösteren av bayileri ile protokol yapılacaktır.

Avcılığın sürdürülebilirliği her şeyden önce av ve yaban hayatı kaynaklarımızın yaşam ortamlarıyla birlikte korunmasına bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, av ve yaban hayvanı türlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için devlet ve genel avlaklar tesis edilmiştir. Protokolü imzalayan avcı dernekleri; bu avlaklarda barınan av hayvanlarına ait popülasyonların değerlendirilmesinde idareye (İl Şube Müdürlüğü) yardımcı olmak durumundadır.

Avcı dernekleri/av bayilerinin avlanma izin kartı verme hizmetini yapmak istemeleri halinde istenecek belgeler ile protokol örnekleri ekte yer almaktadır. Protokol süreleri av yılını kapsayacaktır.

Uygulamalar aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

 1. Av yılında Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) tarafından bastırılacak hologram güvenlik pulu içeren avlanma izin kartları kullanılacaktır.
 2. Bakanlık tarafından idareye gönderilecek avlanma izin kartları, idare muhasebe yetkilisi tarafından teslim alınarak muhasebeleştirildikten sonra, yetkilendirilecek (veznedar veya mutemet) kişilere zimmetle teslim edilecektir.
 3. Protokol için istenen şartları yerine getiren dernek/av bayilerine, idare tarafından "Avlanma İzni Kartı Verme Yetki Belgesi" düzenlenecektir.
 4. İdare muhasebe yetkilisi veya yetkilendirilen kişiler; avlanma izin kartı talep eden dernekve/veya bayi temsilcisinden Avlanma İzin Kartı Verme Yetki Belgesi'nin bir suretini aldıktan sonra, avlanma izin kartı ücretinin peşin ve tam olarak yatırıldığını kontrol edecek ve avlanma izin kartlarının seri numaralarının yer aldığı tutanağı dernek ve/veya bayi temsilcisine teslim edecektir.
 5. Avcı dernekleri, üyeleri adına avlanma izin kartı temini için satın alacakları kart sayısı kadar toplam avlanma izin kartı ücretini, derneğin banka hesabından idarenin hesabına aktaracaktır.

Dernekler elden nakit olarak ya da dernek hesabı dışındaki kişisel hesaplardan havale ederek idareden dernek adına avlanma izin kartı alamayacaklardır. Av bayileri avlanma izin kartı ücretlerini idarenin hesabına yatırmalarını müteakip, dekont örneği ile idareye başvurarak idare muhasebe yetkilisinden veya yetkilendirilmiş kişilerden avlanma izin kartı alabilecektir.

 1. Bakanlık Makamından alınmış olan Avlanma İzin Kartı Ücret Olur'una istinaden; idarenin merkezinde veznedar veya mutemet; şefliklerde ise mutemet eliyle avcılara doğrudan avlanma izin kartı satışı da gerçekleştirilecektir.
 2. Protokol imzalayan avcı dernekleri sadece kendi derneklerine üye olan ve üyeliklerini belgeleyen avcılara avlanma izin kartı verebilecek, başka avcı derneklerinin üyesi olan avcılara avlanma izin kartı veremeyecektir.

Ayrıca, dernekler ve av bayileri;

 • Dernek üyesi olmayan avcılara,
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan haklarınkullanımına ilişkin belge sahibi olup avcılık belgesi verilenler ile Türklük belgesi sahibi olan ve yabancı avcılık belgesi verilen Batı Trakyalı Türklerin dışında kalan diğer yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı uyruklu avcılara avlanma izin kartı veremeyecektir.
 1. Dernekler,

Dernek, Avcı Derneğine üye avcılar için belirlenen bu av yılına ait "Avlanma İzin Kartı Ücretinden" iskontoyu düşerek kalan miktarı idare hesabına yatıracaktır. Ücretini ödediği miktarda kartı alarak üyelerine kart üzerinde yazılı fiyattan satacaktır. İdare bu işlemi muhasebeleştirirken iskonto hesaplarını dikkate alacak, avlanma izin kartı üzerinde yazılı olan tutar KDV dâhil tutar olacak, KDV miktarı düşülen bedelin tamamı gelir hesabına kaydedilecektir.

2021-2022 av yılında Avcı Derneğine üye avcılar için Avlanma İzin Kartı bedeli 205,00 TL olarak belirlenmiş olup derneklere yapılacak hizmet(iskonto) bedeli ise 36,00 TL olacaktır. İdare hesabına kart başına 169,00 TL yatıran derneğe, talep ettiği miktarda kart satılacaktır. Muhasebeleştirilirken, kart bedeli olan 173,73 TL gelir hesabına, 31,27 TL ise KDV hesabına alınacaktır."

 1. Av bayileri;

Avlanma izin kartı ücreti 205,00 TL'nin 189,00 TL'sini avlanma izin kartı bedeli olarak idarenin hesabına havale etmeleri halinde talep edilen miktarda avlanma izin kartı verilecektir. Bakanlıkça belirlenen avlanma izin kartı ücretlerinden av bayilerince idareye aktarılanın dışında kalan 16,00 TL ise gerçekleştirilecek hizmetin karşılığı olarak av bayisinde kalacaktır.

 1. Avcı dernekleri ve av bayileri almış oldukları avlanma izin kartlarını, Bakanlığın belirlemiş olduğu bedelin altında veya üzerinde satamayacaktır.
 2. İdare muhasebe yetkilisi tarafından yetkilendirilen kişiler (veznedar veya mutemet) avlanma izin kartlarının verilmesinden, bedellerin tahsil edilmesinden ve avlanma izin kartlarının kayıt ve zimmetten düşülmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olacaklar ve herhangi bir yanlışlığa mahal vermeden gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.
 3. Avcı dernekleri ve av bayileri almış oldukları avlanma izin kartlarını - av yılı içinde satamaz ise, satılamayan izin kartları idare tarafından geri alınmayacak, ücretleri geri ödenmeyecektir. Bu hususla ilgili olarak avcılar, dernekler ve av bayileri önceden bilgilendirilecektir.
 4. İlgili mevzuatları uyarınca avcı derneklerine üye olamayacaklarına dair kurumlarından getirecekleri yazıya istinaden, kamu görevlilerine avlanma izin kartlarının satışında, avcı derneğine üye olanlara uygulanan indirim idarece aynen yansıtılacaktır.
 5. Avlanma izin kartı verme yetkisi verilen dernek ve av bayileri idare tarafından denetlenecek, yaptıkları işlemler kontrol edilecektir.
 6. Bakanlığımızın bastıracağı avlanma izin kartları dışında sahte kart bastıran ve kullananlar hakkında mer'i mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu fiilin dernek ve/veya av bayileri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildiğinde ise mer'i mevzuat hükümleri yanı sıra protokol tek taraflı olarak içerisinde bulunulan av dönemi için iptal edilecektir. Sonraki yıllar için protokol yapılıp yapılmayacağına ise dernek yönetiminin değişmesi de göz önüne alınarak Bölge Müdürlüklerince karar verilecek, av bayileriyle ise bir daha protokol yapılmayacaktır.
 7. Avcı dernekleri ve av bayileri tarafından avcılara avlanma izin kartı verilmesinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a- Avlanma izin kartı; geçerli avcılık belgesine ( avcılık belgesi vizeli olacak) sahip avcılara verilecek ve kart üzerine avcılık belgesinin numarası yazılacaktır.

b- Avlanma izin kartları satış esnasında Avlak Yönetim Bilgi Sistemine (AVBİS) girildikten sonra avcıya verilecektir.

c- Avlanma izin kartı veren avcı dernekleri ve av bayileri; av yılında satış bilgi cetvelini doldurup imzalayarak her ayın sonunda idarelere göndereceklerdir. Satış bilgi cetvelleri gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra idarede muhafaza edilecektir.

ç- Genel ve devlet avlaklarında barınan av hayvanı popülasyonlarının değerlendirilmesi bu protokol ekinde yer alan envanterle alakalı bilgiler çerçevesinde yapılacaktır. Envanter çalışmalarına katılmayan ve istenen anket formlarını zamanında düzenlemeyen derneklerle protokol yapılmayacaktır. Envanter bilgileriyle ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükçe Bakanlık Bölge Müdürlükleri bilgilendirilecektir.

d- Dernekler ve av bayileri, protokol hükümlerine uymamaları halinde yetki belgeleri idarece tek taraflı olarak içerisinde bulunulan av dönemi için iptal edilecektir. Sonraki av dönemlerinde protokol yapılıp yapılmayacağına Bölge Müdürlüklerince karar verilecektir.

e- 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında % 2 katılım payını ödemeyen av bayilerine bir sonraki av döneminde avlanma izin kartı satış yetkisi verilmeyecektir.

f- Av yılı sonunda idarece satılamayan avlanma izin kartları, Bölge Müdürlüklerince imha edilecek, imha tutanakları en geç 2022 Yılı Nisan Ayı sonuna kadar bilgi için Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

11.05.2020 tarih ve 53741894-010.06.01-E.1192612 sayılı Avcı Dernekleri ve Av Bayileri Aracılığıyla Avlanma İzin Kartı Satışına ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, avlanma izin kartı satışları 2021-2022 av yılında bu Genelge kapsamında yapılacaktır.

Avlanma izin kartı ücretlerinin tahsili ve avlanma izin kartı verilmesine ilişkin işlemlerin bu kapsamda dernekler ve av bayileri aracılığı ile aksatılmadan ve hassasiyetle yürütülmesinin sağlanması, avcı dernekleri ve av bayilerine duyurulur.

Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak 05:24
Güneş 06:45
Öğle 12:53
İkindi 16:13
Akşam 18:51
Yatsı 20:07